Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΧΟΛΕΙΑ

Αγαπητοί γονείς,  Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 18.09.2017, θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα όλων των τάξεων και του Ολοήμερου.

Επίσης, η Πρωϊνή Ζώνη (7:15-8:00) θα λειτουργήσει κανονικά για όσους μαθητές του Ολοήμερου έχουν δηλώσει συμμετοχή.  Προσέλευση 7:00-7:15.

 Ρυθμίστε το ζήτημα της αποχώρησης των παιδιών σας μετά το σχόλασμα (13:15 το πρωινό & 15:00 ή 16:00 το Ολοήμερο) .                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                           

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ὁμιλία πρὸς τοὺς Γυμνασιόπαιδες στὴν Πνύκα
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ὁμιλία πρὸς τοὺς Γυμνασιόπαιδες στὴν Πνύκα ἐξεφωνήθη ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ τῇ 8ῃ Ὀκτωβρίου 1838 καὶ ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδαν ΑΙΩΝ τῇ 13ῃ Νοεμβρίου 1838.


Παιδιά μου!


Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη των. Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι νὰ σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸν ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ νὰ κάμωμε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα. Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ των, ὁποίους ἥρωας, στρατηγούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ᾿ ἡμέραν οἱ διδάσκαλοί σας καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἦταν σοφοί, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν των.

Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν.

Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τὴν διχόνοια καὶ ἐτρώγονταν μεταξύ τους, καὶ ἔτσι ἔλαβαν καιρὸ πρῶτα οἱ Ῥωμαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι καὶ τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν οἱ Μουσουλμάνοι καὶ ἔκαμαν ὅ,τι ἠμποροῦσαν, διὰ νὰ ἀλλάξῃ ὁ λαὸς τὴν πίστιν του. Ἔκοψαν γλῶσσες εἰς πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾿ ἐστάθη ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώσουν. Τὸν ἕνα ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τὸ σταυρό του ἔκαμε. Σὰν εἶδε τοῦτο ὁ σουλτάνος, διόρισε ἕνα βιτσερὲ [ἀντιβασιλέα], ἕναν πατριάρχη, καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν ἐξουσία τῆς ἐκκλησίας. Αὐτὸς καὶ ὁ λοιπὸς κλῆρος ἔκαμαν ὅ,τι τοὺς ἔλεγε ὁ σουλτάνος. Ὕστερον ἔγιναν οἱ κοτζαμπάσηδες [προεστοὶ] εἰς ὅλα τὰ μέρη. Ἡ τρίτη τάξη, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ προκομμένοι, τὸ καλύτερο μέρος τῶν πολιτῶν, μὴν ὑποφέρνοντες τὸν ζυγὸν ἔφευγαν, καὶ οἱ γραμματισμένοι ἐπῆραν καὶ ἔφευγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα των, καὶ ἔτσι ὁ λαός, ὅστις στερημένος ἀπὸ τὰ μέσα τῆς προκοπῆς, ἐκατήντησεν εἰς ἀθλίαν κατάσταση, καὶ αὐτὴ αὔξαινε κάθε ἡμέρα χειρότερα· διότι, ἂν εὑρίσκετο μεταξὺ τοῦ λαοῦ κανεὶς μὲ ὀλίγην μάθηση, τὸν ἐλάμβανε ὁ κλῆρος, ὅστις ἔχαιρε προνόμια, ἢ ἐσύρετο ἀπὸ τὸν ἔμπορο τῆς Εὐρώπης ὡς βοηθός του, ἐγίνετο γραμματικὸς τοῦ προεστοῦ. Καὶ μερικοὶ μὴν ὑποφέροντες τὴν τυραννίαν τοῦ Τούρκου καὶ βλέποντας τὲς δόξες καὶ τὲς ἡδονὲς ὁποὺ ἀνελάμβαναν αὐτοί, ἄφηναν τὴν πίστη τους καὶ ἐγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καὶ τοιουτοτρόπως κάθε ἡμέρα ὁ λαὸς ἐλίγνευε καὶ ἐπτώχαινε.

Εἰς αὐτὴν τὴν δυστυχισμένη κατάσταση μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φυγάδες γραμματισμένους ἐμετάφραζαν καὶ ἔστελναν εἰς τὴν Ἑλλάδα βιβλία, καὶ εἰς αὐτοὺς πρέπει νὰ χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη, διότι εὐθὺς ὁποὺ κανένας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ λαὸ ἐμάνθανε τὰ κοινὰ γράμματα, ἐδιάβαζεν αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ ἔβλεπε ποίους εἴχαμε προγόνους, τί ἔκαμεν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης καὶ ἄλλοι πολλοὶ παλαιοί μας, καὶ ἐβλέπαμε καὶ εἰς ποίαν κατάσταση εὑρισκόμεθα τότε. Ὅθεν μᾶς ἦλθεν εἰς τὸ νοῦ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε καὶ νὰ γίνουμε εὐτυχέστεροι. Καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ ἐπροόδευσεν ἡ Ἑταιρεία.

Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἄρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα», ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος μας καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάσταση.

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Αγιασμός στο Σχολείο μαςΟ Αγιασμός στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 08:30.
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Το ταξίδι ενός πλαστικού μπουκαλιού

Παραμύθι για την ανακύκλωση

Ο Φώτης έγραψε σχολαστικά μερικά λόγια πάνω στο χαρτί. Όταν τελείωσε, το δίπλωσε και στη συνέχεια το έβαλε μέσα στο πλαστικό μπουκάλι που βρισκόταν στο μικρό γραφείο. Έπειτα πήρε το πλαστικό μπουκάλι και το έβαλε στο πράσινο σακίδιο του. Σηκώθηκε, κατευθύνθηκε προς την εξώπορτα, βγήκε έξω κι ύστερα κλείδωσε. Κατέβηκε τους τρεις ορόφους, από την σκάλα. Ήταν ένας ιδιαίτερα αθλητικός τύπος ο Φώτης και του άρεσε να περπατάει, να κάνει κολύμβηση και ποδηλασία.

Έτσι λοιπόν φτάνοντας στην είσοδο της πολυκατοικίας, πήρε το ποδήλατο του και βουρ, βουρ, πετάλι το πετάλι, πήρε το δρόμο για την παραλία του Φλοίσβου.
Πέρασε μπροστά από το Καλλιμάρμαρο στάδιο, φρέναρε λίγο και θαύμασε αυτό το ιερό μνημείο που φιλοξένησε τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, το 2004. Για μερικά λεπτά ο Φώτης πέρασε από τη μοντέρνα πόλη στην αρχαία Αθήνα και προσπερνώντας το στάδιο άρχισε να κάνει πιο γρήγορο πετάλι, κατεβαίνοντας τώρα την λεωφόρο Συγγρού. Ήταν από τις πιο όμορφες Κυριακές, ένα πρωινο από τα λίγα που αυτή η λεωφόρος ήταν άδεια από αυτοκίνητα. Η πόλη κοιμόταν ακόμη. Ο Φώτης ένιωθε να του ανήκει εκείνη η στιγμή. Η ώρα έξι το πρωί. Πρωινό του Ιούνη. Βουρ, βουρ, το πετάλι πιο γρήγορα και στο σακίδιο το πλαστικό μπουκάλι .

Σε λίγο έφτασε στην παραλία, πήγε προς την αμμουδιά, άνοιξε το πράσινο σακίδιο του κι έβγαλε από αυτό το πλαστικό μπουκάλι. Το έφερε κοντά στα χείλη του, ψιθύρισε κάποια λόγια στο πώμα του πλαστικού μπουκαλιού και το πέταξε με δύναμη, μακριά στο πέλαγος.

Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ 109, τ. Α, 1-8-2017) για την Οργάνωση και Λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας


Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΟΜΟΙ


Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 79/2017(ΦΕΚ 109, τ. Α, 1-8-2017) που αφορά στην Οργάνωση και Λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας, προς αντικατάσταση των Π.Δ. 200/98 και 201/98.Για να δείτε το Π.Δ. πατήστε εδώ

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Εφόσον επιλέξετε τίτλο βιβλίου, θα συνδεθείτε με το ψηφιακό σχολείο όπου εκεί βρίσκονται όλα αναρτημένα σε ψηφιακό υλικό
Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΙΒΛΙΑ
Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων 'Διόφαντος' παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στα διαδραστικά σχολικά βιβλία τα οποία και παρουσιάζει το alfavita.gr ανά τάξη παρακάτω.

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας με τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books).

Εδώ θα βρείτε:

Πάνω από 100 σχολικά βιβλία μαθητή, εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό υλικό (εμπλουτισμένα html).

Όλα τα σχολικά βιβλία μαθητή σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή html.

Όλο το διδακτικό πακέτο για κάθε μάθημα, που περιλαμβάνει το βιβλίο μαθητή, τετράδια εργασιών, βιβλίο εκπαιδευτικού κ.α. σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Στα παρακάτω βιβλία όπου έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές θα δείτε αντίστοιχη ένδειξη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τον κατάλογο διδακτικών βιβλίων ΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!- «Να μην ξεχνάς να αγαπάς»«Να μην ξεχνάς να αγαπάς» ονομάζεται το τραγούδι το οποίο ο εκπαιδευτικός Στέργιος Παρίζας  ανέβασε και στην προσωπική του σελίδα στο Facebook με το εξής σχόλιο:
 «Ο μαθητής μου ο Μιχάλης κι εγώ, αποχαιρετούμε τη φετινή σχολική χρονιά τραγουδώντας μαζί ένα τραγούδι που έγραψα για εκείνον. Για όλα όσα μου έμαθε. Το αφιερώνουμε σε όλους εμάς τους μεγάλους και “σοφούς” που πολλές φορές ξεχνάμε τις πιο απλές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες της ζωής. Ευχαριστούμε όσους στάθηκαν δίπλα μας τη φετινή χρονιά, και ειδικότερα την οικογένεια του Μιχάλη.  Καλό καλοκαίρι σε όλους!»

Μουσική - Στίχοι: Στέργιος Παρίζας | Για όλα όσα μου έμαθες....

Ο μικρός μου ο Μιχάλης, είναι καλό παιδί
Ο μικρός μου ο Μιχάλης, είναι ο δικός μου ο μαθητής
Ο μικρός μου ο Μιχάλης, σα βγαίνει στην αυλή
Ο μικρός μου ο Μιχάλης, πετάει σαν πουλί
Ο μικρός μου ο Μιχάλης, έχει πολλούς φίλους
Ο μικρός μου ο Μιχάλης, αγαπάει και τους σκύλους
Ο μικρός μου ο Μιχάλης, χαμογελάει πολύ
Ο μικρός μου ο Μιχάλης, μου κάνει όμορφη τη ζωή!

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

ΕΥΧΕΣ!!!


Αγαπημένα μου παιδιά, πέρασα μια υπέροχη χρονιά μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια που καταβάλατε, την προθυμία σας, τη θετική σας ενέργεια, το χαμόγελό σας!!!

Ένα ταξίδι τελειώνει κι ένα άλλο αρχίζει… Πιο απαιτητικό, αλλά συναρπαστικό. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στον καινούριο δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας. Χαράξτε τον με τις δικές σας δυνάμεις, με ήθος, με αξιοπρέπεια και ευγένεια.

Μία τελευταία πρόταση…

Αυτό το καλοκαίρι, πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να διαβάσετε ένα πρωτότυπο και αλληγορικό παραμύθι. «Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβιγκστον», του Ρίτσαρντ Μπαχ. Το βιβλίο έχει γυριστεί και σε ταινία, «Το πέταγμα του Γλάρου», με την καταπληκτική μουσική του Neil Diamond. Αξίζει, νομίζω, να τη δείτε…

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο μέχρι το τέλος. Θα ακούσετε ένα πολύ όμορφο τραγούδι. 


https://www.youtube.com/watch?v=9vlvos0b7-Y

Να περάσετε ένα τέλειο, ξένοιαστο καλοκαίρι! 
Με πολλή πολλή αγάπη, η δασκάλα σας,
  Αιμιλία.

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Λήξη της σχολικής χρονιάς - Απονομή Τίτλων Προόδου

 Αποτέλεσμα εικόνας για γιορτη ληξης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Αγαπητοί γονείς, 
Tην Πέμπτη, 15.06.2017, τελευταία μέρα του διδακτικού έτους, οι γονείς και μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις 08.10 για να ανταλλάξουμε ευχές και για να απονεμηθούν οι τίτλοι προόδου.
Στη συνέχεια, οι μαθητές που συνοδεύονται από τους γονείς τους θα μπορούν να αποχωρήσουν. Οι υπόλοιποι μαθητές θα σχολάσουν κανονικά στις 13:15.
Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.

                                    Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017